Mundartgesellschaft

Saddsong

Im Mai 2024 bei der Mitgliederversammlung wird die Satzung entsprechend der Entwicklung aktualisiert.

Saddsong (2000)

 
§ 1 Wianr hoißt ond monr wohnt
Däar Vrrae hoeßt „Mundartgesellschaft Württemberg e.V.“ (friar „Gsellschaft zor Förderung der Mundart en Wirrdabärg e.V.“) ond ischt en Reitlenga dahoem. Sält ischdr ao ens Vrraesregischtr vom Amtsgriicht aetraaga.
 
§ 2 Waas däar Vrrae will
Däar Vrrae will niggs andrs ond omiddlbar dua wia fir da gmoena Nuddsa schaffa, grad so wias en danner „Abgabeordnong“ vo 1977, bsondrs em § 52, Absadds 2, Nommr 1 (Ferderung vor Kultur ond vom Hoematgedanka) hoeßt – „selbstlos“ saagatse do drzua. Dia Aufgaba vom Vrrae send nochanandr: a) Bfläag ond Vrbroedong vor schwäbischa Mundart ond vo andre Dialekte en Wirrdabärg, wia se sich grad gäabat ond wia se nookommat odr rauskommat beim oena odr andra. Desch so gmoet wia en Ardikl 3 vom Grondgsedds (Absadds 3: Näamr daff wäaga … saenr Schbrooch, wäaga saenr Hoemat ond saem Schdand … dsruggseddst odr rausgheebt wäara) ond Ardikl 2 vor Vrfassong vom Land Bada-Wirrdabärg (Absadds 2: s Volk vo Bada-Wirrdabärg schtoot drzuanoo zom ewiga Rächt uff Hoemat) b) Hilf fir andre Aerichdenga ond Ondrneemonga, mo ao en dui Richdeng gangat c) a bessra Vrschdendegong zwischa danne, mo so schaffat wia ondr a) gsaet ond vonandr lärna wellat ond ao kennat d) wiidr a Hilf sae fir dia, mo fird Mundart ond fird Mundart-Lideradur äbbas auskondschafdad e) Baua odr vrhalda vora „Akademie fir Mundart-Lideradur“; desch zo gleicher Zeit a Dräffponggt ond Schdudiirhaus; se fiirt Vrooschdaldonga durch mit älle meegliche Dialekt en ganz Deitschland, en Eiropa ond uffdr ganza Wält. Se heebt dia Sacha vo danne Dichter auf ond geit ällerhand schriftliche Sache raus, moma no ao ällas schwaaz uff weiß noochläasa ko, waas do gschaffat wird f) Leit uss ganz Deitschland ond Eiropa aelaada, daße sich kennalärnat g) Breis vrdoela ondr danne Mundart-Dichter, haoptsächlich an dia en Wirrdabärg
 
§ 3 Schaffa zom Nuddsa fir älle
Schbenda ond Obfr, mo däar Vrrae midr Zeit hoffentlich kriagt, daffat blooß wiidr fir dia Denge ausgee wäara, mo ondr Ponggt 2 ussnandrgleegt send. Ond dees, waas an Gäld raekommt, ko abr ao uff d Seit gleegt wäara fir schläachde Zeita. Dees muaß abr genao aufgschriiba wäara, ond am Schluß vom Joor muaß dr Vorschdand en saenr Rächnong noochweisa, mo ällas nookomma n-ischt. D Mitgliidr kriagat koen Zaes, se kriagat ao koen Loo ussam Vrmeega vom Vrrae. Wenn oenr amool doch äbbas kriagt fira Arbat, monr dao hod, no entschaedat dees dr Vorschdand. S daff abr koem z wool wäara drbei, ond koenr daff drbei reich wäara.
 
§ 4 Mitgliidschaft/Mitgliiderlischte
Mitgliid vom Vrrae ko jedr wäara, mo äbbas dua will fird Mundart en Wirrdabärg (do braucht oenr en Wirrdabärg ettamool woona, iibrhaopt a Schwob odr a Franke sae) ond an danne Aufgabe ond Ziile vom Vrrae mitschaffa will ond mendaschdens sächzeena ischt. Vo älle Mitgliider geits a Lischte, dui verwaltet dr aescht Vorsitzende. Uss wichtige Grend ko-ar die Eisicht verweigra. Will oenr Mitgliid wäara, no schdelldr beim Vorschdand an Oodraag, däar entschaedat no. Wird oenr abgleent, ko-ar äwwl no enra Mitgliidrvrsammleng drgega brodeschdiira. Ausdrädda ko oenr ussam Vrrae nadiirlich ao. Dees muaßr abr mendaschdens seggs Wocha voarar schreiba, wennr am Schluß vom Joor raus will. Ussam Vrrae ausgschlossa ischt äbbar, wenn beira Mitgliidrvrsammleng vo dene Mitgliidr, mo do send, noh ao zwoe Driddl drfiar send ond vorher a Oodraag gschtellt ond wenn dees demjeniga oder derjeniga mendaschdens zwoe Wocha voarar (schwaaz uff weiß emma Briaf!) gsaet woara n-ischt, ao dia Grend drzua, morom. Dia Grend, daß oenr ussam Vrrae ausgschlossa wird, kennat sae: i haome an dia Gseddsr vom Vrrae et ghalda, schwädds ond schaffe drgega ond schaade älle blooß. Ond de sälle, mo a Joor lang oms Vrregga niggs zaalat, ao wemmas a baarmool maant, zo danne ko dr Vorschdand saaga: komm, ets gang! Ab haet bischt du nemme onsr Kammrad (Mitgliid). Mei Mitgliidschaft haert nadiirlich auf midam Daod; wenne austritt odr rausgschmiißa wiir.
 
§ 5 Ferderer vom Vrrae ond Ääramitgliidr
Wäar em Vrrae beir Arbat hilft, guate Rootschlääg anen ausdoelt odr Gäld geit, ao wennr et Mitgliid ischt, dr säll daff midam Aevrschdendnis vor Vrsammleng en älle Berodonga drbei sae. Blooß Oodrääg ko-ar koene schtella, waas gmacht wird. Dees kennat blooß Mitgliidr. Ond andre Mitgliidr, mo sich omda Vrrae odr om d Mundart en Wirrdabärg bsondrs vrdäanat gmacht hant, dia ko d Vrsammleng zo Ääramitgliidr beferdra (so oenr braucht no sae Läaba lang niggs mae zaala).
 
§ 6 Mitgliidrvrsammleng ond Saddsongsändrong
A Mitgliidrvrsammleng muaß mendaschdens oemool em Joor oena gee. Ond dees goot so: dr aescht Vorsiddsende schreibt de Mitgliidr ond leedse ae ond loednat nochr ao dui Vrsammleng. (Oder loodse voma andra loedna, wenns bsondre Omschdend vrlangat). Dr aescht Vorsiddsende macht ao s Brogramm. Beim Vrsammlengsort ischtr nomool frei; uff älle Fäll brauchtma et jedes Joor am gleicha Ort zeemakomma. Do riichtma sich ganz nochde Meeglichkeita ond Oogebott. Sae Aeladeng zor Mitgliidrvrsammleng sott mendaschdens drei Wocha vor damm Daag, mo ma zeemakommt, rausgao. En damm Briaf muaß ao Daagesordneng schdao. S langat, wennr däa Briaf en Kaschda schmeißt, r brauchta et äggsdra aeschreiba lao. Vrlangat amool d Mitgliidr vo sälbr a Zeemakombft – s muaß schao d Hälfte sae, mo dees will, sonscht gilts et -, no hodr Vorschdand seggs Wocha Zeit. Brauchts a Saddsongsändrong, no muaß dees dr Vorschdand älle Mitgliidr voarar zuagao lao, daß dodriibr enra Mitgliidrversammleng abgschdemmt wäara ko. Ond en sällar Versammleng miaßt no mendaschtens zwoe Driddl fir dui Vrändrong sae. Jedas Mitgliid hod uff sora Vrsammleng blooß oe Schdemm. En sora Mitgliidrvrsammleng goots haoptsächlich om d Arbat vom Vrrae ond om saene Aufgaba ond om saene Ziil; dodriibr wird gschwäddst ond aagschdemmt. Em oenzalna goots enra Mitgliidrvrsammleng dodrom: a) i haermr dia Bericht vom Vorschdand oo – Tätigkeitsbericht ond Kassabericht -, schwädds mide andre driibr, saag, so isch räacht odr et b) dr Vorschdand muaß nui gweelt wäara odr r braucht nuie Leit; r wird entlaschtet: oemool dr aescht Vorsiddsende, no dr zwoed, no älle Beisiddser, ond dodrmit dr Gesamtvorschdand c) s muaß a Haushaltsbloo aufgschtellt wäara – wenns naedig ischt, sonscht et d) ma schdemmt iibr Oodrääg vo Mitgliidr odr vom Vorschdand aa e) ma weelt zwee Kassabriafr f) d Saddsong muaß gändrat wäara Ets noh: Wenn a Beschluß gildig sae soll, no miaßat d maeschde – dees hoeßt iibr d Hälfte – vo danne Mitgliidr, mo do send, jo gsaet hao. Om d Saddsong vom Vrrae abr zom vrändra, brauchts schao mae! Do miaßt zwoe Driddl vo danne Mitgliidr, mo do send, zuaschtemma. D Mitgliidrvrsammleng ischt äwwl beschlußfähig, egal wiafl Mitgliidr do send. Iibr däa ganza Ablaof, waas uff sora Mitgliidrvrsammleng gschwäddst ond bschlossa wird, muaß a Brotokoll gmacht wäara, ond dees muaß no vom aeschta Vorsiddsenda oder Vrsammlengslaedr (wenns amool a andrar wia dr aescht Vorsiddsende ischt) ond vom Schriftfiarar ondrschriiba wäara (dr Schriftfiarar muaß et äwwl dr gleiche sae; dr aescht Vorsiddsende ko do jedasmool an andra namma)!
 
§ 7 Dr Vorschdand vom Vrrae
Dr Vorschdand (Gesamtvorschtand), dees send siiba Mannsnama odr Fraonama, dia want uffra Mitgliidrvrsammleng gweelt. Noch drei Joor muaß wiidr a nuiar Vorschdand gweelt wäara. Wenns naedig ischt, koma ao drzwischatnae weela. Dr Vorschdand seddst sich so zeema: ussam aeschta Vorsiddsenda (däar mo ao d Gschäfdr fiard) ond ussam zwoeda Vorsiddsenda, däar mo da aeschta vrtritt, wenn dr säll amool ed ko. Dia zwee send also amool nocham Gsedds (Paragraf 26 BGB) dr Vorschdand. Jeder vrtritt drbei da Vrrae alloe. No kommat noh: Schatzmoeschter/Schatzmoeschtre Schriftfiarar/Schriftfiarare Drei Beisitzer Dr Vorschdand ko sich zuadem Berater raussuacha; dia hant abr endr Vorschdandsitzong koe Schdemmrächt. Dr Vorschdand ischt also en danne Rächte, mo-ar vode Mitgliidr kriagt, ganz sälbschdändig ond geit sich sae Ordneng sälber
 
§ 8 Dr Vrrae geit auf
Dr Vrrae ko blooß aufgee nochr
Mitgliidrvrsammleng; ond vo danne Mitgliidr mo do send, miaßt Dreivirrdl drfiar sae. Geit also amool dr Vrrae auf ond ischt noh Vrmeega do, ko dees näamr oefach aesagga, sondern dees Gäld goot an andre Verbend odr Vrrae, mo fird gleiche odr eenliche Ziile schaffat wiad „Mundartgesellschaft Württemberg e.V.“ Dees miißtma no abr voarar wissa, wäar dees ischt. Ond s Finanzamt muaß ao jo drzua gsaed hao. Isch mool soweit, no goodr aescht odr, wenn däar grad et ko, dr zwoed Vorsiddsende – odr oenr, däa mo d Mitgliidrvrsammleng rausgsuacht hod – uffs Amtsgriicht ond saet: Leit, miar haere auf. Sälla Vrrae geits nemme.
 
Reutlingen, 17. Dezember 1978/8. Mai 1999
Bad Schussenried, 27. Mai 2000

Mundartgesellschaft Württemberg e.V.
Eichbergstraße 2
72555 Metzingen
Tel. 07123-3606220

info@wilhelmkoenig.de

 

Consent Management Platform von Real Cookie Banner